İleri Düzey Muhasebe ve Finans Branş Programı
İleri Düzey Muhasebe ve Finans Branş Programı

2019 yılında Nisan ve Mayıs aylarında gerçekleştirilecek olup, Şubat ayının başında takvim duyurulacaktır.

İleri Düzey Eğitim Programı, Temel Sigortacılık Eğitim Programı mezunları ile sigorta sektöründe çalışan personelin uygulama ağırlıklı ileri düzey teknik bilgi ihtiyaçlarını karşılamak üzere, 2009 yılından beri düzenlenmektedir. Her yıl sadece bir kez olmak üzere, toplam altı branşta açılan İSEP, sigorta sektörünün halen tek proje ve uygulama odaklı eğitim programlarıdır. Programlarda konular, sektörün üst düzey yönetici ve uzmanları ile kamu bürokratları tarafından, sektörel uygulamalar, vaka çalışmaları, yaşanmış örnekler ve en iyi uygulama örnekleri ile incelenmektedir. Programdan mezun olabilmek için proje hazırlanmakta ve sunulmaktadır.


 • Mali Raporlama
  • Mali Tablolar ve Raporlama; Finansal Raporlama Yönetmeliği Kapsamında Mali Tablolar ve Kamu Otoritesine Sunumu
  • Analize Elverişli Mali Tablolar; Mali Tabloların Analize Elverişli Hale Getirilmesi
  • Mali Tabloların Karar Vericiler ve Kamu Otoritesi Tarafından Değerlendirilmesi
 • Mali Analiz
  • Analiz Çeşitleri
   • Statik Analiz
   • Dinamik Analiz
  • Analiz Yöntemleri
   • Dikey Analiz
   • Yatay Analiz
   • Trend Analizi
   • Rasyo Analizi
   • SWOT Analizi
   • Dupont Analizi
 • Risk Değerlemesi ve Derecelendirme
  • Risk Alanlarının Belirlenmesi
  • Risk Profillerinin Oluşturulması
  • CARAMELS Derecelendirme Sistemi
 • Örnek Analizler

(AB Sigorta Muhasebesi Direktifi ve ilgili TFRS’ler ile Karşılaştırmalı)

 • Üretim Muhasebesi
 • Hayat-dışı Sigortalarında Tahakkuk Esası
 • Hayat Sigortalarında Tahakkuk Esası
 • Kazanılmamış Primler Karşılığı
 • Devam Eden Riskler Karşılığı (TFRS 4 Borç Yeterlilik Testi İle Karşılaştırılmalı)
 • Matematik Karşılıkları (TFRS 4 Embedded Value İle Karşılaştırılmalı)
 • İkramiye Ve İndirim Karşılığı
 • Dengeleme Karşılığı (TFRS 4 İle Karşılaştırılmalı)
 • Birikimli Hayat Sigortalarında Üretim, Yatırım ve Çıkış Muhasebesi (İptal, İştira, İkraz ve Vade Gelimi)
 • Hasar Muhasebesi
 • Ajusman ve yenileme prim hesapları
 • Peşin hasar uygulaması
  • Muallak Tazminat Karşılığı
  • Geri Kazanılabilir Tutarlar (Rücu Alacakları Ve Sovtaj Varlıkları)
  • Davalık Hasarlar
  • IBNR
  • Muallak Tazminat Karşılığı Yeterlilik Tablosu
 • Reasürans Muhasebesi
  • Reasürans Muhasebesi Metodları
   • Takvim Yılı Metodu (Calendar Year Method)
   • İş Yılı Metodu (Underwriting Year Method)
   • Kaza Yılı Metodu (Accident Year Metod)
   • Hasar Oluş Metodu (Occurence Year Method)
   • Muhasebe Metotları Arasındaki Farklılıklar
  • Reasürans Anlaşma Türleri
   • Orantılı (Bölüşmeli) Reasürans Anlaşmaları
   • Orantısız (Bölüşmesiz) Reasürans Anlaşmaları
   • İhtiyari Reasürans Anlaşmaları
  • Clean-Cut Muhasebesi
  • Eşel Komisyonun Hesaplanması
  • Kar Komisyonunun Hesaplanması
  • Finansal Reasürans Muhasebesi (TFRS 4 Depozit Muhasebesi –Ayrıştırma) 
 1. Kavramsal Çerçeve
 2. TMS 1 – Finansal Tabloların Sunumu
 3. TMS 7 – Nakit Akış Tabloları
 4. TMS 8 – Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminler ve Hatalar
 5. TMS 10 – Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar
 6. TMS 12 – Gelir Vergileri
 7. TMS 16 – Maddi Duran Varlıklar
 8. TMS 17 – Kiralama İşlemleri
 9. TMS 18 – Hasılat
 10. TMS 19 – Çalışanlara Sağlanan faydalar
 11. TMS 21 – Kur Değişiminin Etkileri
 12. TMS 24 – İlişkili Taraf Açıklamaları
 13. TMS 27 – Konsolide ve Solo Finansal Tablolar
 14. TMS 28 – İştiraklerdeki Yatırımlar
 15. TMS 31 – Ortak Girişimlerdeki Yatırımlar
 16. TMS 32 – Finansal Enstrümanlar: Sunum
 17. TMS 33 – Hisse Başına Kar
 18. TMS 34 – Ara Dönem Finansal Raporlama
 19. TMS 36 – Varlıklarda Değer Düşüklüğü
 20. TMS 38 – Maddi Olmayan Duran Varlıklar
 21. TMS 39 – Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme
 22. TMS 40 – Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
 23. TFRS 1 – TFRS’nin İlk Defa Uygulanması
 24. TFRS 2 – Hisse Bazlı Ödemeler
 25. TFRS 3 – İşletme Birleşmeleri
 26. TFRS 5 – Elden Çıkarılacak Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler
 27. TFRS 7 – Finansal Risk Açıklamaları
 28. TFRS 8 – Faaliyet Bölümleri
 29. TFRS 9 –Finansal Araçlar
 30. TFRS 10 – Konsolide Finansal Tablolar
 31. TFRS 14 – Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü
 • Birinci Yönteme Göre Gerekli Öz Sermaye
 • İkinci Yönteme Göre Gerekli Öz Sermaye Mevzuat Açısından Reasürans Riski
  • Aktif Riski
  • Reasürans Riski
  • Aşırı Prim Artış Riski
  • Muallak Hasar Karşılığı Riski
  • Yazım Riski
  • Kur Riski 

Eğitimlerin sonunda katılımcılardan bir proje konusu seçmesi istenerek, proje hazırlaması beklenir. Proje hazırlık süresince ilgili eğitmen katılımcıya danışmanlık yapar. Böylelikle katılımcı edindiği bilgileri vaka üzerinden pekiştirmiş olur.

Proje sunumu eğitmenler tarafından değerlendirildikten sonra katılımcı "Başarı Sertifikası" almaya hak kazanır.

 • TSEV "Temel Sigortacılık Eğitim Programı (Muhasebe Branşı)" Mezunları veya Muhasebe / Finans (ya da Benzer veya konuyu kapsayan branşta) alanında en az 3 yıl deneyimli ve karar alma süreçlerinde yer alan çalışanlar

Platformunuzu seçin ve Paylaşın!