Çalışan Performansını ve Gelişimini Etkileyen Bireysel Yaklaşımlar (ONLINE)
Çalışan Performansını ve Gelişimini Etkileyen Bireysel Yaklaşımlar (ONLINE)

Bu eğitim programı sonunda katılımcıların;

 • Bireysel performansı etkileyen değişkenlerin (MARS modeli) nasıl yorumlanması gerektiğini,

 • İş arkadaşlarının ve ekip üyelerinin beklentilerinin belirlenerek nasıl yönetildiğini,

 • İletişim kurulmasında, işlevsel (göreve dayalı) ve süreç (iş yapma biçimi) ilişkisinin nasıl oluşturulduğunu,

 • Daha üretken iş ilişkileri için iletişim tarzlarını ve davranışların yönetilmesini,

 • Sözsüz mesajların daha etkili bir şekilde nasıl verildiği ve anlaşıldığını,

 • Bireysel performans uyumunun takım oluşumundaki etkisinin anlaşılması amaçlanmaktadır.

 • Bireysel özellikler ve performans öncüllerin ilişkisi-MARS modeli 

 • Çalışan davranış tipleri (iş performansı - kurumsal vatandaşlık - üretkenlik karşıtı iş davranışları - iş yerine ait olma - işe katılım)

 • Büyük beş faktör modeli ve kişilik boyutları-çalışma yaşamına ve performansa etkileri 

 • Bireyin kişi özellikleri ve değerlerinin işyeri ile ilişkisi - kişilik ve uygun işler tipolojisi

 • Kişi iş uyumu - kişi kurum uyumu 

 • Davranış ve beklentiler süreci - kendini gerçekleştiren kehanet döngüsü

 • İletişim süreci modelinin kişi gelişimine ilişkin yorumlanması

 • İletişim kanal türlerine göre avantajlar ve dezavantajlar 

 • İletişimde cinsiyet kaynaklı farklılıklar 

 • Kişiler arası iletişimi iyileştirme - aktif dinleme süreci ve soru sorma becerilerinin performans artışına etkisi

 • Başarıyı etkileyen iletişim faktörleri 

 • Takım oluşumu ve bireysel performans ilişkisi

Performans artışı ve gelişimi için doğrudan ve dolaylı etki eden çalışanlar katılabilir.Platformunuzu seçin ve Paylaşın!