Risk Analizi ve Aktüeryal Modelleme
Risk Analizi ve Aktüeryal Modelleme

Sigorta ve emeklilik şirketlerinin belli sayıda aktüeri istihdam etme zorunluluğu ve piyasadaki aktif aktüer sayısının azlığı bu alandaki aktüer talebini artırmaktadır.

Aktüerlik Sınavlarına Yönelik Eğitim Programları, Hazine Müsteşarlığı’nın her yıl iki kez dört ayrı seviyede ve bu seviyelere ait branşlarda düzenlediği sınavlara yönelik bir hazırlık programıdır. Bu Eğitim Programları ile aktüer adaylarının, ilgili konu başlıklarına ait temel kavramları ve bunların aktüerya alanındaki uygulamalarını kavraması, soru tarzlarına alışkanlık sağlaması ve çözüm tekniklerini öğrenmesi sağlanarak ilgili sınavları başarıyla geçmeleri amaçlanmaktadır.

 • Hasar Sıklığı Modelleri
  • Poisson, Binom, Negatif Binom, Geometrik Dağılımları ve bunların karma dağılımları
 • Hasar Büyüklüğü (şiddeti) Modelleri
  • Momentler
  • Yüzdelikler
  • Türetme (generating) fonksiyonları (Moment ve olasılık yaratıcı fonksiyonlar)
  • Yeni Dağılım Türetme
   • Toplama
   • Bir sabit ile çarpma
   • Kuvvetini alma (Raising to a power)
   • Üstelleştirme (Exponentiation)
   • Karma (Mixture)
  • Poliçe Teminatındaki Değişmeler
   • Muafiyet
   • Poliçe Limiti
   • Koasürans
   • Enflasyon etkisi
 • Toplam Hasar Modelleri
  • Bireysel Risk ve Kollektif Risk Modelleri
  • Bileşik Poisson Modeli
  • Bileşik Negatif Binom Modeli
  • Panjer Özyineleme (Recursion) Yöntemi
  • Toplam Hasar Dağılımına Normal Yaklaşım
 • Parametrik Modellerin Oluşturulması ve Seçilmesi
  • Parametre Tahmin Yöntemleri (En Çok Olabilirlik, Momentler, Yüzdelik Eşleştirmesi, Bayesci Yaklaşım)
  • Tahmin Edicilerin Özellikleri (Yansızlık, Asimtotik Yansızlık, Tutarlılık, Ortalama Karesel Hata, Minumum Varyans)
  • Model Uygunluğunun Test Edilmesi (Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling, Chi Kare, Olabilirlik Oran Testleri)
 • Deneysel (Empirical) Modellerin Oluşturulması
  • - Başarısızlık Zamanının ve Hasar Dağılımının Tahmin (Kaplan-Meier, Nelson-Aalen, Kernel Density) Yöntemleri

1. seviye aktüerlik sınavlarının tümünü geçmiş ve 2. seviye aktüerlik sınavlarına hazırlanan aktüer adayları.Platformunuzu seçin ve Paylaşın!