Yargı ve Emsal Yargıtay Kararlarında, Trafik ve Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortalarının Maliyetlerinin Azaltılması
Yargı ve Emsal Yargıtay Kararlarında, Trafik ve Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortalarının Maliyetlerinin Azaltılması

Eğitim sonunda; yürürlükteki mevzuat ve  6102  sayılı TTK  uyarınca  poliçe düzenleme sürecinin başından itibaren   tazminat  tediye, red  hali ve uyuşmazlık halinde yargılama aşamalarını da içine  alacak şekilde  hasar riskini azaltılması, aleyhte dava açılmasının önlenmesi   ve süreçlerinin  hukuka ve uygulama esaslarına bağlı olarak katılımcılar tarafında kurumları çerçevesinde yönetebilmesi amaçlanmaktadır.

 

 • Genel Şartlar,
 • İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortalarında Genel Şart ve Özel Şart Ayrımının Poliçe Teminatı Üzerindeki Etkisi,
 • Hasar Riskini Azaltmak veya Kaldırmak için Poliçe Düzenlenirken Dikkat Edilecek Hususlar,
 • Uygulamadan Kaynaklanan Sorunlar,
 • Yargıtay Emsal Kararları
 • Tekliflerin Alınması, Bilgilendirme, Süresi İçerisinde Hasar Ödenmemesinin Sonuçları (Temerrüt)
 • Teminat Dışında Kalan Haller,
 •  Riskin Gerçekleşmesi ile Sigortacı ve Sigortalının Yerine Getirmesi Gereken Yükümlülükler, Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları
 • Zarar Tespitinde Eksperlerin Görev ve Sorumlulukları
 • Sigortalının, Hasarın Meydana Gelmesinde Kusuru, Ağır Kusuru ve Kastı
 • Hasar Nedeni ile Acentenin Sorumlulukları
 • Sigortalı Tarafından Sigortanın Başlangıcında ve Riskin Gerçekleşmesinden Sonra Doğru Beyanda Bulunma Yükümlülüğü
 • Sigortacı Tarafından Yaptırılan İdari İncelemenin Hasar Ödemesine Etkisi
 • Türk Ticaret Kanunu ve Sigortacılık Kanununa göre Sigortacılığın Düzenlenmesi,

Teknik birimlerin poliçe düzenlemeden sorumlu çalışanları, hasar ihbarlarının doğru analiz edilmesi ve ilgili birimlere konunun eksiksiz ve doğru bir şekilde iletilmesini amacı ile call-center çalışanları, sözleşmeleri ve poliçeleri yorumlayan; hasar yönetim süreçlerinde direk olarak yetki ve sorumluluğu bulunan şirket çalışanları (Hasar Uzmanı ve/veya Yöneticisi, Underwriter) katılabilir. İlgili konu başlıklarında temel bilgilendirme yapılmayacağından dolayı; katılımcıların, uygulamaya yönelik yeterli tecrübeye sahip olması gerekmektedir.Platformunuzu seçin ve Paylaşın!