Temel Sigortacılık ve Ekonomi
Temel Sigortacılık ve Ekonomi

Bu eğitim programı ile birlikte; katılımcıların, sigortacılık ve ekonomi alanında temel bilgisini oluşturması ve bunların karar verme ve davranışa yardımcı olmak için iş ortamında nasıl kullanılabileceğini öğrenmesi amaçlanmaktadır.  


*Program bir paket halinde alınabildiği gibi aşağıda içerikleri belirtilen "Temel Sigortacılık ve Ekonomi" dersleri modüler olarak da alınabilmektedir.

•    Risk Yönetimine Giriş 
   -  Risk-kontrol teknikleri 
   -  Risk-finansman teknikleri
   -  Kişisel risk yönetimi 
•    Sigortacılık ve Riskin Temel Kavramları
•    Sigorta Sistemi Sigorta Sözleşmesi 
•    Sigortanın Genel İlkeleri  
•    Sigorta Türleri 
   -  Mal ve Sorumluluk Sigortaları 
   -  Hayat ve Sağlık Sigortaları 
•    Hasar ve Tazminat Talebi 
•    Sigortacılıkta Karşılık ve Yatırım 
•    Reasürans 
•    Sigortacılık Mevzuatı 
•    Sigorta Sektörünün Hacmi ve Yapısı 
   -  Sigorta Sektörünün Hacmi 
   -  Sigorta Sektörünün Yapısı 
•    Sigorta Şirketleri ve Faaliyetleri 
•    Sigorta Aracıları ve Faaliyetleri 
•    Sigorta Eksperleri ve Faaliyetleri 
•    Aktüerler ve Faaliyetleri 
•    Sigorta Sektörünü Düzenleyen ve Denetleyen Kurumlar 
•    Diğer İlgili Kurumlar

Makro Ekonomi 
•    Milli Gelir Analizi 
•    Toplam Arz ve Toplam Talep ve Makro Ekonomik Politikalar  
•    İstihdam Analizi ve İşsizlik 
•    Ücretler ve Gelir Dağılımı 
•    Para ve Para Politikaları 
•    Maliye Politikası 
•    İktisadi Büyüme ve Gelişme 
•    Makro Ekonomik Faaliyetin Ölçülmesi 
•    Enflasyon ve İstikrar Tedbirleri    
Mikro Ekonomi 
•    Tüketici Davranışları ve Fayda 
•    Fayda Teorileri ve Tüketici Dengesi 
•    Üretici Davranışları ve Üretici Dengesi
•    Üretim ve Üretim Maliyeti 
•    Piyasa Dengesi: Fiyat Teorisi 
•    Firmaların Davranışı  
•    Rekabet Piyasaları 

1. Seviye Aktüerlik sınavlarına hazırlanan aktüer adayları.


Platformunuzu seçin ve Paylaşın!