Av. Dr. Dilek Özer Kabukçuoğlu

Av. Dr. Dilek Özer Kabukçuoğlu

Dr. Fatma Dilek (Kabukçuoğlu)ÖZER

-Özgeçmiş-

 Öğrenim Durumu

 • Ayrancı Lisesi, Ankara, 1982-1985.
 • Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ankara, 1985-1989
 • Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Özel Hukuk Masteri, 1993

 

 • Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Ana Bilim Dalı Doktora, 2002

Bulunulan Görevler

 • Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü, Uzman Yrd, 1991-1994
 • Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü, Uzman, 1994-1997
 • Hazine Müsteşarlığı, Sigortacılık Genel Müdürlüğü Şube Müdürü, 1997-2001

-   Adalet Bakanlığı nezdinde [“Temel Kanunlarda Çalışmalar Yapmak Üzere Kurulacak Komisyonların Kuruluş ve Çalışma Usullerine İlişkin Yönetmelik” uyarınca, Bakan talimatıyla] kurulmuş olan “Türk Ticaret Kanunu’nda Değişiklik Yapmak ve Yeni Bir Kanun Tasarısı Hazırlamak” ile görevli Komisyon üyesi 1999- 2012

 • Hacettepe Üniversitesi İstatistik Bölümü Aktüerya Masteri, Part-time (Sigorta Hukuku) Öğretim Görevlisi, 1999 ve 2000
 • Hazine Müsteşarlığı, Sigortacılık Genel      Müdürlüğü, Daire Başkanı, 2001- 2015
 • Akdeniz Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, 2002-2003 (Bakanlık Makamı onayı ile atama)
 • Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, 2002-2005 (Müsteşarlık Makamı onayı ile atama)  
 • Kapital Sigorta A.Ş. denetçisi, 2004 (Bakanlık Makamı onayı ile atama)
 • Serbest muhasebeci ve yeminli mali müşavirlerine “Sigorta Hukuku” dersi (5 dönem)
 • Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. Bankacılık Okulu, XIII. Dönem Sigortacılık Eğitimi
 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Banka ve İnkişaf Sandıkları çalışanlarına “AB’de ve Ülkemizde Sigorta Denetim Hukuku” konusunda eğitim, 2004
 • Bilkent Üniversitesi Uygulamalı Yabancı Diller Yüksek Okulunda part – time öğretim görevlisi (2006-2007; 2007-2008, 2008-2009)
 • İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müd. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi “Mali Sistem Uzmanlık Eğitim Programı”nda “Sigorta, Reasürans ve Bireysel Emeklilik Eğitimi” (2009) 
 • Sigorta Tahkim Komisyonu Başkan Yardımcısı  ve Yönetim Kurulu üyesi 31.03.2010 -  2015
 • Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı Eğitim Programlarında Eğitmen
 • Türk Borçlar Kanunu Çalıştayı (Afyon 2013)
 • Sigorta İtiraz Hakemi , 2015 -
 • Serbest Avukatlık ve Danışmanlık, 2015 -
 • Sigorta hukuku, sözleşme hukuku, destekten yoksun kalma, sorumluluk hukuku, eşya hukuku, sözleşme hukuku ve miras davalarında  bilirkişilikler

 

 

 

Staj /Eğitim Programları

 • 1989-1990 Avukatlık Stajı
 • Sigortacılık konusunda eğitim ve ihtisas yapmak üzere geçici görev, Londra, 1995 (9 ay)
 • Collage of Insurance, New York/ABD, 2000, (2 hafta)
 • “İş Yaşamında Duygusal Zekânın Arttırılması         Semineri” Milli Prodüktivite Merkezi (23-24 Mayıs 2002)
 • “The Distance Learning Course for Insurance Supervisors-Level I” (Nisan 28-17 Haziran 2003, Ankara)

 

Yurt Dışı Seminer ve Toplantılar

 • OECD Toplantısı, Paris/ Fransa, 1994 (1 hafta)
 • FALIA /The Foundation for the Advancement of Life & Insurance Around the Word, Hayat Sigortaları,Tokyo/Japonya, 1997 ( 2 hafta)
 • OECD toplantısı Paris/Fransa (bir hafta), 1998
 • OECD toplantısı Paris/Fransa (dört gün ), 2004
 • AB Tarama Süreci Brüksel, (2-3 Mayıs 2004)
 • Nükleer Santrallerden Doğan Sorumluluk Londra (4- 9 Ekim 2013)
 • Eserler    
 • “Borçlar Hukuku Yönünden Sigorta Sözleşmeleri” (Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Master Tezi, Ankara,1993)
 • “Sigorta Sözleşmesi” (Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi, Ankara 1994)
 • “Danışmanlık Sözleşmesi” (Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara 2002).
 • “Mukayeseli Hukukta ve Uygulamada Hayat Sigorta Sözleşmesi” (Kitap - Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara 2005)
 • “Sigortacılık Kanunu Şerhi” (Kitap - XII Levha Yayınevi, İstanbul 2012
 •  “Sorumluluk Hukuku Çerçevesinde Destekten Yoksun Kalma Tazminatı ve Sigortacının Sorumluluğu” (Makale - TSEV Sigorta Araştırmaları Dergisi Sayı: 9 Aralık 2012)
 • “Mukayeseli Hukukta ve Uygulamada Hayat Sigortası - Tamamıyla yenilenmiş 2. Baskı”, Ankara 2014

 

Tebliğler

 - “Hukuksal Koruma Sigortası Genel Şartları” Sigorta  Hukuku Türk Derneği, İstanbul 1996

 - “Sigortacılıkta Devlet Denetiminin Hukuki Yapısı” Türkiye’de Sigorta Hukukunun Sorunları ve Geleceği Sempozyumu, Türkiye Barolar Birliği, İstanbul, 19 - 20 Kasım 2004 (yayınlanmıştır)

 • “ AB’ye Uyum Sürecinde Türk Sigorta Mevzuatı    Çalışmaları” I. Ulusal Sigorta Sempozyumu, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği, İstanbul, 24 Mayıs 2005 (yayınlanmıştır)
 • “Sigorta Hukuku” TTK Tasarısı Paneli, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara, 2005 (yayınlanmıştır)
 • “Türk Ticaret Kanunu’nun Sigorta Sektörünü İlgilendiren Altıncı Kitabı’ndaki, Sigorta Hukuku’na İlişkin Hükümler’in Tanıtımı ve İrdelenmesine” dair Panel, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği, İstanbul, 12.7.2005
 • “Türk Ticaret Kanunu Tasarısı-Sigorta Hukuku” Paneli, Sigorta Tatbikatçıları Derneği, İstanbul 18.7.2006
 • Sigortacılık Kanunu ve İlgili Yönetmeliklerin Sigorta Sektörünün Gelişimi Açısından Değerlendirilmesi” Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği ile Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı tarafından düzenlenen, “2010 yılında Türk Sigorta Sektörü” konulu, III. Ulusal Sigorta Sempozyumu, 19.10.2007
 • “Sigorta Hukukundaki Değişiklikler”, Türk Ticaret Kanunu Sempozyumu, Ankara, 4.3.2008
 • “Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nın Sigorta Hukukuna İlişkin Hükümleri - Can Sigortaları” Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Türk Ticaret Hukuku Konferansları Serisi II, İstanbul, 18.03.2010 
 • “Sigorta Hukuku” I. İzmir Ulusal Hukuk Kongresi, İzmir, 2010
 • “Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Sorumluluk Sigortası” 3. Ulusal Sağlık Kurultayı, SAYED, Antalya, 2010
 • “Sigortacılıkta Ruhsatlandırma” Uluslararası Sigorta Zirvesi, 23 Mayıs, 2011
 • “Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirme” Uluslararası Sigorta Zirvesi, 24 Mayıs, 2011
 • “Tıbbi Kötü Uygulama İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası” 5. Tıpta Uygulama Hataları Sempozyumu, 13 Aralık 2013
 • “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Çerçevesinde Sigorta Sözleşmeleri”, 4. Tüketici Hukuku Kongresi, İstanbul 2014 

Yabancı Dil   - İngilizce

 

 

Platformunuzu seçin ve Paylaşın!