Özge Arslan

Özge Arslan

Özge ARSLAN

 

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, Sigorta Denetleme Kurulu

8.Kat, Oda No 839, İnönü Bulvarı, Hazine Binası, No:36,  Emek, 06510, ANKARA, TÜRKİYE,

Tel: +90 312 204 6711, Fax: +90 312 204 6714, Cep tel: +90 532 642 5004

E-mail: ozge.arslan@hazine.gov.tr

 

EĞİTİM              

               

2004-2006                            Yüksek Lisans - Ekonomi

                                                Ekonomi Bölümü, Graduate Schools of Arts and Sciences

                                                Boston Üniversitesi, Boston, USA

                                               

1991-1995                            Lisans - Maliye

                                                Maliye Bölümü, Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF)

                                                Ankara Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE       

 

AKADEMİK TECRÜBE

 

Şubat 2014- devam          Öğretim Görevlisi (Yarı Zamanlı)

                                    AKT212 Sigorta Muhasebesi ve Finansal Raporlama

                                                Aktüerya Bölümü, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE

 

MESLEKİ TECRÜBE

 

Aralık 2014- devam             Başkan Yardımcısı,

                                                Sigorta Denetleme Kurulu, Hazine Müsteşarlığı

< >Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerinin kurumsal yönetim, organizasyon, iç kontrol ve risk yönetim sistemleri, iç denetim faaliyetleri, grup işlemleri ve yatırım politikalarına ilişkin yerinde denetimlere ilişkin işlerin yürütülmesi, Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerinin izin ve ruhsat talebi denetimleri, Sigorta aracıları ve diğer yardımcı hizmetlere yönelik piyasa disiplinini sağlamaya yönelik denetim, şikayet ve incelemeler,Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerinin risk değerlendirme, senaryo analizleri ve diğer gözetim faaliyetleri,Dış ilişkiler kapsamında IAIS ile ilgili çalışmaların yürütülmesi ve izlenmesi, IMF ve Dünya Bankası tarafından yapılan FSAP çalışmalarının yürütülmesi, IAIS ICP’lere uyum çalışmalarının yürütmesi ve uyum seviyesinin izlenmesi,Solvency II düzenlemelerine uyum çalışmalarının yürütülmesi ve uyum seviyesinin izlenmesi,MASAK (AMAL/CFT) ile ilgili çalışmalarının yürütülmesi,BDDK, SPK ile konsolide ve grup denetimlerine ilişkin çalışmaların yürütülmesi,Uluslararası sermayeli şirketlerin ana denetim otoritelerinin bilgi paylaşımı ve denetim platformlarına (supervisory colleges) ilişkin işlemleri yürütülmesi ve izlenmesi,Sigorta şirketleri ile sigortalılar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıkları karara bağlamakSigorta, reasürans ve bireysel emeklilik şirketlerinin faaliyetlerine ve mali bünyelerine ilişkin olarak aşağıdaki konularda denetim/analizler yapmak ve denetim raporları hazırlamak;

 

< >Şirketlerin sermaye yeterliliği hesaplama metotları ve yeterlilik analizi, Teknik karşılıkların yeterliliğinin değerlendirilmesi ve hesaplama metotlarının incelenmesi,Yatırım politikalarının, teknik karşılıkları karşılayan varlıklarının değerlendirilmesi, aktif kalitesi ve uygunluğu, yatırım politikalarına ilişkin diğer analiz ve değerlendirmeler,Yönetim ve organizasyon yapısı, iç kontrol ve risk yönetim sistemleri ile kurumsal yönetim politikalarının değerlendirilmesi,Reasürans işlemleri ve politikalarının uygunluğunun, deprem modelleme uygulamalarının ve alınan korumanın yeterliliğinin değerlendirilmesi,Erken uyarı sistemi (SEUS) kapsamında şirketlerin ve sektörün maruz olduğu risklerin izlenmesi ve değerlendirilmesi, stres testi uygulamalarının yürütülmesi,Kara para aklama ve terörizmin finansmanı konularında şirketlerin ilgili mevzuata uyum kontrollerinin yapılması,Sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişiler ile sigortalılar veya menfaat sahiplerinden gelen şikayet dilekçeleri ile ilgili soruşturma, inceleme faaliyetlerini yürütmek,Sigortacılık sektörüne ilişkin konsolide analiz ve değerlendirme çalışmaları ile, denetim metodolojileri ile ilgili çalışmalara katılmak veya yürütmek, sigortacılık ve finans sektörüne ilişkin konferans, seminerler ile denetim forumlarına katılmak, Sigortacılık mevzuat çalışmaları, AB mevzuat uyum çalışmaları ile Solvency II düzenlemeleri ile Uluslararası Sigorta Denetçileri Birliği (IAIS-ICP’s) prensipleri, denetim standartlarına uyum çalışmalarına katılmak, görüş vermek, bu konularda eğitim ve seminerlere katılmak,Kurul içi eğitim faaliyetleri kapsamında denetim elemanları ve mesleğe yeni giren yardımcılar için hazırlanan eğitimleri vermek, Sigorta, reasürans ve bireysel emeklilik şirketlerinin faaliyetlerine ve mali bünyelerine ilişkin denetimler yapmak ve denetim raporları hazırlamak,Mesleğe girişin ikinci yılında yapılan“Yetki Sınavı”nın birincilikle ve üçüncü yılında yapılan “Yeterlilik Sınavı”nın ikincilikle tamamlanması.Vergi mevzuatı eğitim (5 ay)IMF ve Dünya Bankası yetkilileri tarafından yürütülen ve ülke finansal sektörlerinin uluslararası standartlara uyumunun izlenmesine yönelik olarak belirli aralıklarla gerçekleştirilen Finansal Sektör Değerlendirme Programı (FSAP) çalışmalarının yürütülmesi, IAIS tarafından yürütülen Çok Taraflı İşbirliği Anlaşmalarına (MMoU) taraf olmak isteyen üye ülkelerin başvurularının, otoritenin bilgi edinme ve bilgi paylaşma yetkileri ile bilgi gizliliğinin ilişkin yeterliliğinin ilgili yasal düzenlemeleri ve iç süreçlerinin incelenmesi suretiyle değerlendirilmesi ve IAIS Sekreterliğine değerlendirme raporu hazırlanması,Dünya Bankası ve FIRST desteğiyle yürütülen söz konusu proje kapsamında;

 

< >Türk Sigortacılık Sektörü için uygulanan mevcut erken uyarı sisteminin (EWS) revize edilerek SEUS modeli oluşturulmuş ve bu sistem kapsamında ülkemizdeki sigortacılık sektörünün dinamiklerine uygun bir stres testi modeli geliştirilmiştir.Mevcut sermaye yeterliliği rejiminin (RBC) Solvency II ile paralel hale getirilmesi için bir yol haritası oluşturulmuş,Denetim süreçlerinin Uluslararası düzenlemeler ile paralel hale getirilmesi, denetim otoriteleri arasında bilgi paylaşımı ve işbirliğinin artırılması ve grup denetimine ilişkin yasal çerçevenin oluşturulması amacıyla çerçeve raporlar hazırlanmıştır.IAIS MMoU üyelik sürecindeki değerlendirme çalışmalarının kapsamında IAIS Validator heyetine bilgi sağlanması, bilgilerin derlenmesi ve ilgili mevzuatın İngilizceye çevrilmesi çalışmalarının yürütülmesi,Uluslararası Sigorta Denetçileri Birliği İşbirliği Komitesi Üyesi (MMoU Signatories Working Group) Bu kapsamda denetim otoriteleri arasında uluslararası işbirliği ve bilgi paylaşımının geliştirilmesi amacıyla üyeler arası Çok Taraflı İşbirliği Anlaşmalarının (MMoU) teknik çalışmalarını yürütmek ve görüş vermek, bu konularda araştırma ve anket çalışmalarına katılmakUluslararası Sigorta Denetçileri Birliğinin düzenlediği Sigortacılık Temel Prensipleri (ICPs) kapsamında uyum çalışmalarının yürütülmesi, standartlara ve yeni başlatılan girişimlere ilişkin görüş verilmesi, FSAP çalışma komitesi kapsamında sigortacılık sektörünün IAIS Sigortacılık Temel Prensiplerine (ICPs) uyum düzeyinin belirlenmesine ilişkin çalışmalarda IMF heyetine bilgi sağlanması ve hazırlanan değerlendirme raporuna ilişkin işlemlerin izlenmesi,Finansal İstikrar Komitesi sistemik riskin izlenmesi çalışmaları kapsamında sigortacılık sektörüne ilişkin bilgi verilmesi, ilgili mevzuat uyumun değerlendirilmesi, IAIS tarafından hazırlanan Macroprudential Policy and Surveillance (MPS) yürütülen çalışmalara görüş verilmesi,İlgili Kurumlar; Hazine Müsteşarlığı, TCMB, SPK, BDDK, BIST ve Türkiye’deki Diğer Finansal Otoriteler2007-2013 Dokuzuncu Kalkınma Planı kapsamında yürütülen bu proje ile İstanbul’un uluslararası finans merkezi olması yolunda hukuki alanda, finans alanındaki uyuşmazlıkların süratli ve etkin bir şekilde çözümüne yönelik iyileştirmeler yapılması, kurumsal bir tahkim merkezinin oluşturulması amaçlanmaktadır.Hazine Müsteşarlığı, FSAP Yürütme Komitesi, Ankara, TÜRKİYE

 

< >IMF ve Dünya Bankası tarafından Türkiye’deki finansal piyasaların uluslararası kriterlere uyumunun değerlendirildiği bu çalışmalar Şubat 2011- Ekim 2012 döneminde yerinde inceleme şeklinde gerçekleştirilmiş olup bu değerlendirmelere ilişkin görüş alışverişi devam eden esasta yürütülmektedir.İstanbul Uluslararası Finans Merkezi (İFM) Projesiİlgili Kurumlar; Hazine Müsteşarlığı, TCMB, SPK, BDDK, BIST ve Türkiye’deki Diğer Finansal OtoritelerTürkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS)

 

                                               Kamu Denetim ve Gözetim Kurumu, Ankara, TÜRKİYE

 

SEMİNER & SUNUMLAR

 

21-23 Kasım 2016              Konuşmacı: “SME, Mikro Sigortacılık, Tarım Sigortaları ve 

Katastrofik Riskler Havuzu Çalıştayı

Asya Kalkınma Bankası (ADB), SECP of Pakistan

                                               İslamabad, PAKİSTAN

 

10-12 Ekim 2016                 Konuşmacı: “Asya Kalkınma Bankasının Risk Esaslı Denetim Çalıştayı                                                       Asya Kalkınma Bankası (ADB), Kazakistan Sigorta Denetim Otoritesi

                                               Almati, KAZAKİSTAN

 

 

6-7 Ekim 2016                     Konuşmacı: “Sigortacılık Sektöründe Risk Esaslı Denetim Çalıştayı

                                               EIOPA, World Bank Group, Macedonian Insurance Supervision Agency

Ohrid, MAKEDONYA

 

Mart 2012                            “Değişen Dünya’da Sigortacıların Dayanıklılıklarının Güçlendirilmesi”                                                         Financial Stability Institute (FSI), Bank for International Settlements (BIS)

                                               Basel, İSVİÇRE

 

May 2011                      Konuşmacı: Sigorta Zirvesi - “Turkish Insurance Industry as a Model”

Insurance Association of Turkey and Insurance Training Centre (SEGEM), Istanbul

 

Mayıs 2010                          “Bilgi Teknolojileri ve Sistemleri Denetimi”

Earnest&Young, İstanbul, TÜRKİYE

 

Aralık 2006                          Sigorta Denetçileri Liderlik Programı

Uluslararası Sigorta Denetçileri Birliği (IAIS), Toronto International Leadership Centre,  Polish Financial Supervision Authority,

Varşova, POLONYA

 

Haziran 2003                       Sigorta Denetçileri İçin Uzaktan Eğitim Kursu

Dünya Bankası, Bilkent Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE

 

Mart-Haziran 1998             “Sigortacılık Eğitimi: Finansal Yönetim, Finansal Muhasebe, Risk Yönetimi ve Reasürans, Sağlık Sigortaları, Bireysel Emeklilik Sigortaları”

British Chartered Insurance Institute, British Council, Ankara, TURKİYE

 

SERTİFİKALAR              

Aralık 2008                          Strateji Yönetim Uzmanı Sertifika Programı

TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TUSSIDE)

Gebze, Kocaeli, TURKİYE

 

Mart -Haziran 2002           Uluslararası İlişkiler ve AB Uzmanı Sertifika Programı

Ankara Üniversitesi, Avrupa Toplulukları Araştırma Merkezi (ATAUM), TURKİYE

 

ARAŞTIRMA ve YAYINLAR

 

Haziran 2011                      “Solvency II Sigorta Şirketlerini Güçlü ERM Sistemleri Oluşturmaya Zorluyor”

 Active Bankacılık ve Finans Dergisi, Sayı 71, Mayıs-Haziran 2011.

 

Ekim 2003                          “Türkiye ve Avrupa Birliğinde Yükümlülük Karşılama Yeterliliği” – En iyi ikinci tez ödülü

Ankara Üniversitesi, Avrupa Toplulukları Araştırma Merkezi (ATAUM),

Hazine Müsteşarlığı Yayınları, Sayı 37, Ekim 2003.

                              

YABANCI DİL                  İngilizce (Çok iyi)

                                               Fransızca (Orta düzey)

 

                                 

 


Platformunuzu seçin ve Paylaşın!