Sigorta teklifnamesinin muafiyetli olup olmadığını kontrol edin…

Sigorta poliçesi sigorta sözleşmenizin ispatına yarar ve sözleşme ile ilgili hükümleri de kapsar. Herhangi bir anlaşmazlık halinde poliçe üzerinden çözüme gidilir. Poliçede yer alan önemli bilgilerden bir tanesi de muafiyettir. Muafiyet, gerçekleşen hasarın belli bir miktar veya oranının sigortalının üstünde kalmasıdır. Böylece sigortacı hasarın muafiyet tutarını aşan miktarını karşılar, bunun karşılığında ise sigortalı daha az prim öder.

Muafiyetin çıkış noktasında sigorta sözleşmesinin taraflarının, diğer bir deyişle sigortalı ile sigortacının menfaati yatar. İzah etmek gerekirse, hasar yapma olasılığını düşük gören sigortalı, katlanabileceği bir muafiyet ile daha az prim öder ve primden tasarruf sağlar. Sigortacı ise hasara sigortalıyı da ortak ederek sigortalının daha dikkatli ve tedbirli olmasını sağlamış olur.

Sonuçta muafiyet sigortacı için de sigortalı için de faydalı bir şeydir; hasarı azaltıcı bir faktördür. Hal böyle olmakla birlikte, kimi zaman teklifnameleri düzgün okumayan sigortalı, otomatik olarak en düşük primli teklifi dikkate almakta, hasar esnasında muafiyetle karşılaştığında ise memnuniyeti düşmektedir.

Örnek vermek gerekirse bir poliçede “500 TL’den az olmamak kaydıyla hasar miktarının %10’u oranında muafiyet uygulanır” şeklinde muafiyet notu olduğunu farz edelim. Bu durumda her bir hasarda en az 500 TL veya hasar bedelinin %10’u tutarında tazminat eksik ödenecektir.

Teklifleri değerlendirme aşamasında, doğrudan primlere ve ana teminatlara bakılmakta, teminatlar aynı ise doğrudan düşük primli teklif tercih edilebilmektedir. Buradaki en büyük olumsuzluk, muafiyetin farkında olmayan sigortalının hasar esnasında yaşadığı memnuniyetsizliktir. Burada altı çizilmesi gereken husus şudur; muafiyet yukarıda da belirtildiği üzere sigortalı için de sigortacı için de iyi bir şeydir, ancak muafiyetin farkında olmadığımızda karşılaştırmalarımızı doğru yapamayabilir ve hasar esnasında muafiyeti ek maliyet olarak algılayabiliriz. Bu nedenle teklifname ve poliçemizi dikkatli bir şekilde inceleyelim; karşılaştırmamızı sağlıklı yapalım.

Platformunuzu seçin ve Paylaşın!