Yönetici Yetiştirme ve Geliştirme
Yönetici Yetiştirme ve Geliştirme
 • Bu programın amacı, Sigorta sektörünün değerli vizyonuna ve stratejisine gelecekte yön verecek yönetici veya adaylarını, profesyonel yönetim yaklaşımlarını geliştirmek ve bulundukları kuruma en üst seviyede yönetim yetenekleriyle katma değer yaratmalarına yardımcı olmaktır.  Bu amaca ulaşmak için aşağıda belirtilen yetkinlikler geliştirilecektir;
  • Yönetici veya adaylarına, kurum içi yönetim değerlerini çağdaş yönetim yaklaşımlarıyla aktarmak.
  • Takım üyelerinin gelişimi için kullanacağı yeteneklerinin kanıtlanmış liderlik teknikleriyle artırılmasını sağlamak, kendi takım üyelerinin üst seviyede becerilerini geliştirmek ve hedeflerin gerçekleştirilmesinde liderlik özelliklerinin takım üzerinde uygulama yaklaşımlarını kazandırmak.
  • Daha iyi bir yönetim sergilemek için, katılımcıların farklı potansiyellerini ortaya çıkarmak ve verimli yönetim gerçekleştirmek için ne gibi güncel çabalara girmeleri gerektiğinin anlaşılmasını sağlamak.
  • Günümüz liderliğinde etkin olan dönüşümcü liderliğin gereklerinin neler olduğunun anlaşılması ve var olan liderlik potansiyelinin ortaya çıkarılarak en uygun profilini oluşturulmak.
  • Liderlikteki güç kaynaklarının neler olduğunu ve kişisel gelişimlerinde amaca ulaşma yöntemlerinde bunların nasıl kullanılacağının anlaşılmasını sağlamak.
 1. YÖNETİM DAVRANIŞI ( 17 Saat )

 

 • Kurumsal iletişim ve algı yönetimi
  • İletişim Süreci ve İletişim Engelleri,
  • Algılama Süreci,  Algılamayı Etkileyen Faktörler ve  Algı Yönetimi
 • Çatışma yönetimi ve müzakere teknikleri
  • Çatışma Türleri, Düzeyleri ve Nedenleri,
  • Müzakere Süreci ve Türleri,
  •  Çatışma Yönetim ve Müzakere Stratejileri
 • Çalışan motivasyonu
  • Motivasyonun İşyerindeki Önemi,
  •  Motivasyonu Açıklayan Modeller,
  •  Motivasyonu Sağlamada Ödül-Teşvik Sistemleri
 • İş yaşam dengesi; Aile-iş ve İş-aile çatışma yönetimi
  • İş Yaşam Dengesini Etkileyen Unsurlar,
  •  İş Yaşam Kalitesi ve Toplam Yaşam Kalitesi,
  •  Aile-İş, İş-Aile Çatışmasının Temelleri ve Yönetimi
 • Kişisel gelişim ve profesyonel imaj
  • Kişisel Gelişim Alternatifleri,
  •  İmaj Kavramı,
  • Kişisel ve Profesyonel İmaj Geliştirmede Önemli Unsurlar
 • İş tatmini ve kuruma bağlılık
  • İş Tatminini Etkileyen Faktörler ve İş Tatminin Sonuçları
  •  Kuruma Bağlılığın Öncüleri, Sonuçları ve Kuruma Bağlılık Türleri,
 •  
 1. STRATEJİK PLANLAMA VE YÖNETİM BECERİLERİ ( 20 Saat )
  • Yönetim stratejileri ve sonuç değerleme yaklaşımları
   • Stratejik Yönetim Süreci, Strateji-Misyon-Vizyon İlişkisi, Strateji Türleri ve Uygulamaları
  • Stratejik liderlik ve Stratejik karar verme teknikleri
   • (Kalitatif ve Kantitatif) Stratejik Liderlik Özellikleri, Stratejik Karar Verme Süreci, Kalitatif ve Kantitatif Karar Verme Teknikleri
 • Dönüşüm ve etkileşimci liderlik
  • Modern Liderlik Yaklaşımları İçinde Etkileşimci Liderliğin Özellikleri ve Boyutları, Dönüşümcü Liderliğin Nitelikleri ve Boyutları
 • Stratejik yönetim için SWOT analizi
  • SWOT Analizinin Amaç ve Fonksiyonları, SWOT Uygulaması
 • Stratejik yönetimde kaynakların etkin kullanımı ve entelektüel sermaye yönetimi
  • Verimlilik ve Etkinlik Kavramları, Kaynak Türleri, Entelektüel Sermaye Kavramı, Unsurları ve İşletmelere Sağladığı Kazançlar
 • Liderlikte güç ve politikaların kullanımı
  • Güç ve Otorite Kavramları, Güç Kaynakları, Politik Davranış, Politik Davranış Biçimleri ve Etkileri

 

 1. KURUMSAL DEĞİŞİM VE GELİŞİM YÖNETİMİ ( 23 Saat )
 • Kurum içi farklılıkların yönetimi
  • Farlılıkların Önemi ve Kaynakları, Farklılık Yönetim Stratejileri, Kuruma Katkıları ve Zorlukları
 • Yöneticilik uygulamalarında yaratıcı düşünme ve yenilikçi (inovatif) yönetim
  • Yaratıcılık ve Yenilikçilik Kavramlarının Anlamları ve İlişkisi, Yaratıcılığı Keşfetme ve Geliştirme Yöntemleri, İnovasyonun Kurumlara Sağladığı Kazançlar ve İnovatif Düşünme ve Karar Verme
 • Kurumsallaşma problemleri ve kurumsal yönetime geçiş
  • Kurumsallaşma Süreci ve Adımları, Kurumsallaşmanın Önündeki Engeller, Kurumsal Yönetimin İşletmelere Kazandırdığı Üstünlükler
 • Organizasyon geliştirme teknikleri
  • Organizasyon Geliştirme Kavramı ve Süreci, Organizasyon Geliştirmenin Amaç ve Hedefleri, Organizasyon geliştirme Yöntemleri: Bireysel ve Örgütsel Yaklaşımlar
 • Kurumsal sosyal sorumluluk ve etik anlayış
  • Kurumsal Sosyal Sorumluluğun İşletmelere Sağladığı Üstünlükler, KSS Projelerinden Örnekler, Etik Değer Kavramı, Etik Anlayışın Oluşturulmasında Örgüt Kültürü ve İkliminin Rolü
 • Kurum ve paydaşlarla ilişkiler yönetimi
  • Kurumların İç ve Dış Paydaşları, İlişki Yönetimi Süreci ve Unsurları, Paydaşlarla İlişkilerin Etkin Yönetimini Belirleyen Faktörler ve Başarılı İlişki Yönetiminin Sonuçları.
 • Kurumsal imaj ve itibar yönetimi
  • Kurum Kimliği ve Kurum İmajı Kavramları, İmajı Etkileyen Faktörler, İtibar Kavramı ve Kurumsal İtibarın Belirleyicileri ve Sonuçları, İtibar Yönetimi
 • Yönetici ve kurum başarısında sürdürülebilirlik
  • Sürdürülebilirlik Kavramı, Sürdürülebilirliği Sağlayan Koşul ve Uygulamalar, Sürdürülebilirliğin  Yönetici ve Kurum Başarısındaki Rolü
 • Kurumsal değişim ve kurum kültürü geliştirme
  • Değişim Kavramı, Değişim Türleri ve Nedenleri, Değişim Engelleri, Kurum Kültürünün Temel Ögeleri ve Fonksiyonları, Kurumsal Değişimde Kurum Kültürünün Rolü ve Önemi

 

 1. SİGORTA SEKTÖRÜNDE YÖNETİM VE YÖNETİCİLİK KAVRAMI ( 6 Saat )
 • Sigorta yöneticiliği ve dönemsel gelişimi
 • Sektörel yönetimde değişimler ve karar verme süreçleri
  • Sigortacılık Sektörünün Dinamikleri, Sorunları,
  •  Değişim İhtiyaçları ve Değişime Karar Vermeyi Etkileyen Faktörler
 • Kurumsal iyileştirme ve geliştirmelerde liderlik yaklaşımları
 •  Liderlik Yaklaşımları ve Modelleri, Kurumsal Gelişmeyi Sağlamada Gereksinim Duyulan Liderlik Türleri ve Nitelikleri
 • Yöneticilik görevine yeni başlayanlar
 • Yönetim pozisyonunda bulunanlar
 • Şirket içi potansiyel yönetici adayları


Platformunuzu seçin ve Paylaşın!