Risk Analizi ve Aktüeryal Modelleme (ONLINE)
Risk Analizi ve Aktüeryal Modelleme (ONLINE)

Bu eğitim programı ile birlikte, katılımcıların aktüeryal risklerin modellenmesine ilişkin kuramsal alt yapıları ile sigorta portföy verilerinin analiz edilerek uygun modelin belirlenmesi ve  bu modelin  güvenirliğinin ölçümüne ilişkin yetkinlikler kazanması amaçlanmaktadır.

•    Hasar Sıklığı Modelleri 
   -  Poisson, Binom, Negatif Binom, Geometrik Dağılımları ve bunların karma dağılımları 
•    Hasar Büyüklüğü (Şiddeti) Modelleri 
   -  Momentler 
   -  Yüzdelikler 
   -  Türetme (generating) fonksiyonları (Moment ve olasılık yaratıcı fonksiyonlar) 
   -  Yeni Dağılım Türetme 
•    Toplama 
•    Bir sabit ile çarpma 
•    Kuvvetini alma (Raising to a power) 
•    Üstelleştirme (Exponentiation) 
•    Karma (Mixture) 
   - Poliçe Teminatındaki Değişmeler 
•    Muafiyet 
•    Poliçe Limiti 
•    Koasürans 
•    Enflasyon etkisi 
•    Toplam Hasar Modelleri 
   -  Bireysel Risk ve Kollektif Risk Modelleri 
   -  Bileşik Poisson Modeli 
   -  Bileşik Negatif Binom Modeli 
   -  Panjer Özyineleme (Recursion) Yöntemi 
   -  Normal Güç Yaklaşımı 
•    Parametrik Modellerin Oluşturulması ve Seçilmesi 
   -  Parametre Tahmin Yöntemleri (En Çok Olabilirlik, Momentler, Yüzdelik Eşleştirmesi, Bayesci Yaklaşım) 
   -  Tahmin Edicilerin Özellikleri (Yansızlık, Asimtotik Yansızlık, Tutarlılık, Ortalama Karesel Hata, Minumum Varyans) 
   -  Model Uygunluğunun Test Edilmesi (Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling, Chi Kare, Olabilirlik Oran Testleri) 
•    Deneysel (Empirical) Modellerin Oluşturulması 
•     Başarısızlık Zamanının ve Hasar Dağılımının Tahmin (Kaplan-Meier, Nelson-Aalen, Kernel Density) Yöntemler
 

1. seviye aktüerlik sınavlarının tümünü geçmiş ve 2. seviye aktüerlik sınavlarına hazırlanan aktüer adayları.Platformunuzu seçin ve Paylaşın!