İleri Düzey Muhasebe ve Finans Branş Programı
İleri Düzey Muhasebe ve Finans Branş Programı

İleri Düzey Eğitim Programı, Temel Sigortacılık Eğitim Programı mezunları ile sigorta sektöründe çalışan personelin uygulama ağırlıklı ileri düzey teknik bilgi ihtiyaçlarını karşılamak üzere, 2009 yılından beri düzenlenmektedir. Her yıl sadece bir kez olmak üzere, toplam beş branşta açılan İSEP, sigorta sektörünün halen tek proje ve uygulama odaklı eğitim programlarıdır. Programlarda konular, sektörün üst düzey yönetici ve uzmanları ile kamu bürokratları tarafından, sektörel uygulamalar, vaka çalışmaları, yaşanmış örnekler ve en iyi uygulama örnekleri ile incelenmektedir. Programdan mezun olabilmek için proje hazırlanmakta ve sunulmaktadır.


 • Mali Analiz Tanımı ve Türleri
 • Mali Tabloların Analize Elverişli Hale Getirilmesi
 • Mali Analiz Teknikleri
 • Swot-Dupont Analizi
 • Dünya Uygulamaları
 • Denetleyici ve Düzenleyici Kurumların Analiz Yöntemleri
 • Örnek Analizler

(AB Sigorta Muhasebesi Direktifi ve ilgili TFRS’ler ile Karşılaştırmalı)

 • Tahakkuk Esası
 • Üretim Muhasebesi
 • Kazanılmamış Primler Karşılığı
 • Devam Eden Riskler Karşılığı
 • Matematik Karşılıkları
 • İkramiye ve İndirim Karşılığı
 • Dengeleme Karşılığı
 • Birikimli Hayat Sigortalarında Üretim, Yatırım ve Çıkış Muhasebesi (İptal, İştira, İkraz ve Vade Gelimi)
 • Muallak Tazminat Karşılığı
 • Reasürans Muhasebesi
 • Reasürans Muhasebesi Metotları
 • Reasürans Anlaşma Türleri
 • Clean-Cut Muhasebesi
 
 • Kavramsal Çerçeve
 • TMS 1 – Finansal Tabloların Sunumu
 • TMS 7 – Nakit Akış Tabloları
 • TMS 8 – Muhasebe Politikaları, Muh. Tahminler ve Hatalar
 • TMS 10 – Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar
 • TMS 12 – Gelir Vergileri
 • TMS 16 – Maddi Duran Varlıklar
 • TMS 17 – Kiralama İşlemleri
 • TMS 19 – Çalışanlara Sağlanan faydalar
 • TMS 21 – Kur Değişiminin Etkileri
 • TMS 24 – İlişkili Taraf Açıklamaları
 • TMS 26 – Emeklilik Fayda Planlarında Muh. ve Raporlama
 • TMS 27 – Bireysel Finansal Tablolar
 • TMS 28 – İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar
 • TMS 32 – Finansal Enstrümanlar: Sunum
 • TMS 33 – Hisse Başına Kar
 • TMS 34 – Ara Dönem Finansal Raporlama
 • TMS 36 – Varlıklarda Değer Düşüklüğü
 • TMS 37 – Karşılıklar, Koşullu Varlıklar ve Koşullu Borçlar
 • TMS 38 – Maddi Olmayan Duran Varlıklar
 • TMS 39 – Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme
 • TMS 40 – Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
 • TFRS 1 – TFRS’nin İlk Defa Uygulanması
 • TFRS 3 – İşletme Birleşmeleri
 • TFRS 5 – Elden Çıkarılacak Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler
 • TFRS 7 – Finansal Araçlar: Açıklamalar
 • TFRS 9 – Finansal Araçlar
 • TFRS 10 – Konsolide Finansal Tablolar
 • TFRS 13 – Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü
 • TFRS 15 – Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat
 • TFRS 16 – Kiralamalar
 • TFRS 17 - Sigorta Sözleşmeleri     

        (*Ana Hatlarıyla)                  

 

 

 

 • Türkiye Sermaye Yeterliliği Mevzuatı
 • Sermaye Yeterliliği Tablosu
 • Teminatların Hesaplanması
 • Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar       

Eğitimlerin sonunda katılımcılardan bir proje konusu seçmesi istenerek, proje hazırlaması beklenir. Proje hazırlık süresince ilgili eğitmen katılımcıya danışmanlık yapar. Böylelikle katılımcı edindiği bilgileri vaka üzerinden pekiştirmiş olur.

Proje sunumu eğitmenler tarafından değerlendirildikten sonra katılımcı "Başarı Sertifikası" almaya hak kazanır.

 • Temel Sigortacılık Eğitim Programı Mezunları veya
 • Sigorta Sektöründe, en az 3 yıl deneyimli ve karar alma süreçlerinde yer alan çalışanlar

Platformunuzu seçin ve Paylaşın!