Sigortaya Giriş Eğitimi
Sigortaya Giriş Eğitimi

 

 1. Dünyada ve Ülkemizde Sigortanın Tarihsel Gelişimi
 2. Risk, Risk Yönetimi ve Sigorta Kavramları
 3. Sigortanın İşlevleri
 4. Sigorta Sözleşmesi ve Sigortanın Tarafları
 5. Sigortalanabilirlik Kavramı
 6. Sigortacılığın Temel Kuralları
 7. Sigortanın Temel Prensipleri
  1. Sigortalanabilir Menfaat
  2. Azami İyi niyet
  3. Tazminat
  4. Halefiyet
  5. Hasara Katılım
  6. Yakın Neden
 8. Reasürans Nedir?
 9. Sigortayla İlgili Temel Teknik Terimler
 10. Türkiye’de Sigortacılık Faaliyetleri
  1. Sigorta Uygulamaları
   1. Sigorta Türleri
   2. Sigorta Branşları
   3. Sigorta Genel Şartları
  2. Sigortacılık Sektörünün Genel Görünümü
   1. Rakamsal Veriler
   2. İlgili Kurum ve Kuruluşlar
    1. Düzenleyici ve Denetleyici Otorite
    2. Sektör Aktörleri
    3. Mesleki Kuruluşlar
 11. Sigorta Şirketlerinde Sermaye ve Sermaye Yeterliliği
 12. Sigortacılık Ürünlerinin Temel Özellikleri ve Hizmetleri
  1. Oto Sigortaları
  2. Sağlık Sigortaları
  3. Mal Sigortaları
  4. Sorumluluk Sigortaları
  5. Hayat Sigortası Ürünleri
  6. Ferdi Kaza Sigortaları
  7. BES
  8. Birleştirilmiş kapsamlı veya paket poliçeler: konut, seyahat ve ticari paketler
 13. Hasar Süreçleri
  1. Hasarın kabul edilmesi için yasal gereklilikler
  2. Hasar talebinin geçersiz veya kısmen geçerli olduğu durumlar
  3. Hasar olması durumunda sigortalının görevleri
  4. Hasar halinde gerekli belgeler
  5. Anlaşmazlık halinde başvurulan alternatif çözüm yolları (Tahkim, Hazine Müsteşarlığı)
  6. Güvence Hesabının Hasar süreçlerindeki rolü
  7. Hasar Sürecinde Sigorta Bilgi Merkezinin rolü
  8. Hasar taleplerinde sahteciliği önlemek için alınan tedbirler, uygulamalar
  9. Sigorta sahtekarlığının sigortacı ve sigortalı üzerindeki sonuçları
  10. Hasarı etkileyen poliçe şartlarının genel sigorta işleyişindeki yeri

 

 • Faaliyet Hukuku
 • Sigorta Hukukunun Kaynakları
 • Sigorta Sektörü Kurumları
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri
 • Aracılar, Eksperler ve Diğer
 • Denetim ve Yaptırım, Tahkim

 

 • Sözleşme Hukuku
 • Sigorta Sözleşmesi ve Tasnifi, Tarafları
 • Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı (Örnek Sigorta Branşları Üzerinden Çalışma)
 • Tazmin ve Ödeme Esasları (Örnek Sigorta Branşları Üzerinden Çalışma)
 • Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
 • Sözleşmenin Sona Ermesi, Halefiyet ve Zamanaşımı

 

 • Örnek Olaylar

 

 1. Profesyonel hayat nedir?
  1. İş ve özel yaşam dengesi
  2. Organizasyonel değişim ihtiyacı
  3. Çalışma pratiklerinin değişimi
  4. Yenilenen tanımlar (iş tanımı, yetkinlik ve beceriler, roller)
  5. Öğrenilen becerilerin sosyal yaşama aktarılması
  6. Teknolojinin günlük hayatta kullanımının önemi
 2. Şirket Kültürü:
  1. X-Y-Z  Jenerasyonları ve çalışma hayatına etkileri, kültürel farklılıklar
  2. Kurum stratejisi, hedefler, bireysel pozisyon ile hedeflerin uygunluğu
 3. Yaşam biçimi, kimlik
  1. Sosyal değişimler
  2. Demografik değişimler
  3. Kariyer – Sosyal pozisyon arasındaki uyum mu – uçurum mu? 
 4. İş değerleri ve kültürler arası farklılıklar
 5. Öğrenme ve Bağlılık & Entegrasyon 
  1. İş başında öğrenme ve gelişim sağlanması
  2. Usta-Çırak ilişkisi
  3. Öğrenmenin desteklenmesi
  4. Eğitim ve İş arasındaki bağlantı
 6. Etkin İletişim ve İlişki yönetimi
  1. Formal ve informal iletişim
  2. Yazılı ve sözlü iletişim
  3. Beden dili
  4. Etkin iletişimin gücü
  5. Çatışma ve stres altında güvenli davranışlar, olumlu tutum sergileme becerisi
 7. Yazışmalar; Üslup, tarz, stil
  1. Resmi yazışmalar
  2. E-mail ile yazışmalar
 8. Haberleşme kapsamında değerlendirmeler
  1. Aynı Departman içinde
  2. Departmanlar arası
  3. Üst düzeye haberleşme ve toplantılar
  4. Kurumlar arası haberleşme
 9. Toplantı yönetimi
 10. Kıyafet ve Hitap tarzları
 11. Zaman Yönetimi

Platformunuzu seçin ve Paylaşın!