Samim Ünan

Samim Ünan
  1. Akademik Ünvanlar

Yardımcı Doçent: 1987

Doçent: 1993

Profesör: 2000

  1. Yayınlar
  • İngilizce, Fransızca ve Türkçe olmak üzere çok sayıda makale yayınlamıştır.
  • Çeşitli kitapları basılmıştır.

A- Kitaplar

Gemilerden Sızan veya Bırakılan Hidrokarbonların Yol Açtığı Zararlardan Hukuki Sorumluluk (yayınlanmamış doktora tezi), İstanbul  1987

Bankacılar İçin Borçlar Hukuku (Prof. Dr. Haluk Burcuğlu ve Dr. Atilla Altop ile beraber) İstanbul 1990

İsteğe Bağlı Genel Sorumluluk Sigortasında Riziko, İstanbul 1998 (Doçentlik Çalışması)

Hayat Sigortası Sözleşmesi, İstanbul 1999

Bireysel Emeklilik Hukuku, İstanbul 2009 (Av. Ahmet Karayazgan ile beraber)

Müşterek Avarya Hukuku (Prof. Kender ve Prof. Çetingil ile beraber) 2011

Zorunlu Hekim Sorumluluğu Sigortası (Genel Şartlar Şerhi) 2012

Kredi (Ticari Alacak) Sigortası Genel Şartları Şerhi, 2103

B- Makale,  Tebliğ ve Karar İncelemeleri

Çağdaş Aile  ve Sorunları, Manisa Barosu Dergisi, 1983, yıl  3   sayı 7, s. 4 vd. (Yrd. Doç. Dr. Haluk Burcuoğlu ve Araş.Gör. Atilla Altop ile beraber )

Deniz Yoluyla Yapılan Taşımalarda Yük Zararını Ödeyen Sigortacının Taşıyana Karşı Açtığı Halefiyete  Dayanan Rücu Davasına İlişkin Bazı Sorunlar , VIII.Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu , Ankara 1992 , s. 223 vd.

Kirlenme Hukuku Kurallarını Münhasır Ekonomik Bölgede İhlal Eden Yabancı Gemilerin Kıyı Devleti Tarafından Cezalandırılması Konusundaki  UNCLOS Hükümleri Ve Türk Düzenlemesi , Prof.Dr. Mahmut Belik ’e Armağanı İstanbul 1993 , s. 441 vd.

Çevre Mevzuatı Açısından Gemilerin Durumu ( Deniz Hukuku Derneği adına R. Kender , G. Aybay , S. Ilgın , O. Teoman  ve E. Ersoy ile birlikte hazırlanmıştır)

İstanbul 1990 ( ayrı baskı ).

Uluslararası Hukuk Açısından Deniz Harp Hukukunun Değerlendirilmesi Ve Uluslararası Kuruluşlarda Yürütülen Çalışmaların Gözden Geçirilmesi, Deniz Hukuku Sempozyumu Sonuç Raporu , Ankara 1988 , 1.No. lı tebliğ

Türk Hukukunda Zapt ve Müsadere , Deniz Hukuku Sempozyumu Sonuç Raporu , Ankara 1988 , 6 No. lı tebliğ

Yeni Zorunlu Sorumluluk  Sigortaları Öngörülürken Dikkate Alınması Gerekli Olan Hukuk  İlkeleri – Zorunlu Sigortalar Paneli – 1994  , s. 41 vd. SHTD Yayını

539 sayılı KHK ’nin Sigorta Aracılarına İlişkin Hükümlerinin Değerlendirilmesi , Sigorta Hukuku Dergisi Yıl 1996 Sayı 1 , s. 68

SIF (CIF) Olarak Satılan Mallar İçin Yaptırılan Yük Sigortasında Sigortalanabilir Menfaat , Sigorta Hukuku Dergisi , Yıl 1997 , sayı 1 , s. 15 vd.

Hukuksal Koruma Sigortası Genel Şartları Hakkında Bazı Düşünceler , Sigorta Hukuku Dergisi , Yıl 1997 , Sayı 1 , s. 43 vd.

Bekleme Sürelerinin Hesabı ile İlgili Bazı Sorunlar – Deniz Hukuku Dergisi – Yıl 1, Sayı 1, ( Mart 1996 ) s. 25 vd.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi ’nin 14.11.1996 gün  ve  E. 1996/3755  K.1996/1980 Sayılı  “ Fire ” Konusundaki Kararı Hakkındaki Değerlendirme – Deniz Hukuku Dergisi Yıl 2, Sayı 1, ( Mart 1997 ) s. 71 vd.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 1.2.1995 gün ve E. 1994/II-765  K.1995/39 Sayılı Kararı Hakkında Değerlendirme- Deniz Hukuku Dergisi Yıl 2, Sayı 2-3 Eylül 1997 , s. 137 vd.

Yük Üzerindeki Kanuni Rehin Hakkı (Yük Alacaklısı Hakkı )– Deniz Hukuku Dergisi  Yıl 2, Sayı 4 (Aralık 1997 ) s. 9 vd.

Yük Alacaklısı Haklarının Kullanılmasında Yasal Sistem ve Özel Olarak TTK m.1077’ nin Uygulanması – Deniz Hukuku Dergisi , Yıl 2 ,Sayı 4, (Aralık 1997 ) s. 23  vd.

Navlun Sözleşmesinin Akdinde Temsil İle İlgili Bazı Sorunlar – Deniz Hukuku Dergisi Yıl 2, Sayı 4 (Aralık 1997) s.73 vd.

Yük Sigortacısının Taşıyana Karşı Açtığı Halefiyete Dayanan Rücu Davasıyla İlgili Bazı Sorunlar – Deniz Hukuku Dergisi Yıl 2, Sayı 4 (Aralık 1997) s.99 vd.

TTK ’nun Eşya Taşıma (Navlun) Mukavelelerine İlişkin Düzenlemesinin Değerlendirilmesi ( Prof.Dr.Rayegan Kender ile Birlikte ) – 40. Yılında Türk Ticaret Kanunu, 1997,s. 279 vd.

TTK ’nun Kara Sigortalarına İlişkin düzenlemesinin Değerlendirilmesi – 40. Yılında Türk Ticaret Kanunu , 1997 , s. 332 vd.

Zorunlu Trafik Sigortası’nın Kapsamı Ve Hatır Taşıması İle Aracın Hatır İçin  Karşılıksız Verilmesinin Bu Sigorta Kapsamında Olup Olmadığı – Sigorta Hukuku Dergisi 1998 , sayı 1, s. 152 vd.

CMR sigortasında Zarar Gören Üçüncü Kişilerin Konumu İle İlgili İki Yargıtay Kararının Değerlendirilmesi – Sigorta Hukuku Dergisi 1998 Sayı 1, s. 61 vd.

Kara  Sigortalarında Sigorta Ettirenin Görevleriyle İlgili Bazı Sorunlar – Sigorta Hukuku Dergisi 1998 Sayı 1, s. 97 vd

Gemi İpoteğinde Lex Commissoria Yasağı , Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Tarafından Düzenlenen Sempozyuma Sunulan Tebliğ ( Hukuk Araştırmaları Cilt 10 , sayı 1-3 , 1996 , s. 433 vd. – Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi yayını )

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü Tarafından Önerilen Denetim Kanunu Taslağı Hakkında Bazı Düşünceler – Sigorta Hukuku dergisi Yıl 2001 Sayı 1, s. 155 v.d..

Yargıtay  11.Hukuk Dairesi’nin  E.1997/9765 K.1998/321 Sayılı Kararı, 28.1.1999 Tarih  E.1998/8534 K.1999/211 Sayılı Kararı ve 11.6.1998 Tarih E.1998/2655 K.1998/4367 Sayılı Kararı Hakkında Değerlendirme (Sigorta Hukuku  Dergisi, 1999 Sayı 1, s.122 vd.)

Üç Güncel Deniz Hukuku Sorunu: 1976 Sorumluluğu Sınırlama Sözleşmesinin Uygulama Alanı ve Sorumluluğu Sınırlama Fonunun Nasıl Kurulacağı; Tazminatın Hangi Para Üzerinden Karara Bağlanacağı; Donatanın Karar Verdiği Kurtarma Yardımın Müşterek Avarya Olup Olmayacağı – Prof. Dr. Tahir Çağa’nın Anısına Armağan, İstanbul 2000, s. 639 vd.

Yanlış Konişmento Düzenlenmesinden Kaynaklanan Çekişmelere Dair İki Yargıtay Kararı Yargıtay Kararları Ve Deniz Hukuku Sempozyumu – 2001– Deniz Hukuku Dergisi Yıl 5, Sayı 1-2 .

Zorunlu Deprem Sigortası – Sigorta Hukuku Dergisi 2001,Sayı 1, s. 87 vd.

Yargıtay 11.Hukuk Dairesi ’nin Motorlu Araçlarla İlgili Bazı Kararlarının Değerlendirilmesi , Sigorta Hukuku Dergisi 2001, Sayı 1, s.65 vd.

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü Tarafından Önerilen Denetim Kanunu Taslağı Hakkında Bazı Düşünceler , Sigorta Hukuku Dergisi 2001, Sayı 1, s. 155 vd.

Yargıtay Kararları Hakkında Değerlendirme , Sigorta Hukuku Dergisi 2001 , Sayı 1  s. 193-201.

Yargıtay’ın CMR Sorumluluk Sigortası ve Sağlık Sigortası Hakkındaki Bazı Kararlarının Değerlendirilmesi – 2002 Sigorta Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumuna sunulan tebliğ ( Sigorta Hukuku Dergisi 2003 Sayı 1 s. 108 v.d.)

Kasko Sigortasının İki Önemli Sorunu: Sigortalı Araç Üzerindeki Menfaatin Kime Ait Olduğu ve Hasarın Alkolden Kaynaklanması – Kasko Sigortasıyla İlgili Bazı Güncel Sorunlar Paneli, Sigorta Hukuku Dergisi 2003 Sayı 1, s.92 v.d.

Bireysel Emeklilik Sisteminin Öne Çıkan Bazı Hukuki Sorunları- 2003 Sigorta Hukuku Sempozyumuna sunulan 1. Tebliğ- Sigorta Hukuku Dergisi, 2005 Sayı 1, s.7 vd.

Sağlık Sigortasında Sözleşme Öncesi Bildirim Görevi ve Bu Göreve İlişkin Yargıtay Kararları – 2003 Sigorta Hukuku Sempozyumu’na sunulan 2. tebliğ, Sigorta Hukuku Dergisi, s. 20 v.d.)

Hayat Sigortasına Eklenen Sağlık Teminatı, 2004 Sigorta Hukuku Sempozyumu’na sunulan tebliğ, Sigorta Hukuku Dergisi Yıl 2005, Sayı 1 s.121 v.d.

Karar İncelemeleri –A-  Hırsız Çeviklik Gösterdi mi Göstermedi mi? Yargıtay 11. HD’nin 31.5.2004 Gün ve 2003/12202-2004/6071 Sayılı Kararı;  B- Zaman Kötü Niyeti Düzeltir mi? Yargıtay 11 HD’nin 04.03.2003 Gün ve 2002/9446 – 2003/1935; 03.11.2003 Gün ve 2003/9709-2003/10221 ve 08.03.2004 Gün ve 2004/1552-2004/2144 Sayılı Kararları; C- Arada Çelişki Var mı? Yargıtay 11. HD’nin 9.2.1995 Gün ve 1994/6840 –1995/970 Sayılı Kararı İle Yargıtay 11 HD’nin 28.6.2001 Gün ve 2001/4358-5876 Sayılı ve 15.04.2004 Gün ve 2003/9086-2004/4064 Sayılı Kararları – (Sigorta Hukuku Dergisi, Yıl 2005, Sayı 1, s. 175 v.d.)

Karayolu Taşıma Mevzuatı Uyarınca Yaptırılması gereken Sigortalar (Karayolları Trafik Sigortaları, İAV, İstanbul 2004, s. 148 vd.)

Taşıma Hukuku İle Sigorta Hukukunun Bazı Güncel Sorunları – Gündüz Aybay Armağanı, s.163 v.d.

Türk Ticaret Kanunu Taslağı’nın Sigorta Hukuku Başlıklı Altıncı Kitabı Hakkında Düşünceler- Sigorta Hukuku Dergisi Özel Sayı – Türk Ticaret Kanunu Taslağı,  2005, s. 109-196

Türk Ticaret Kanunu Tasarısının Deniz Ticareti Hukuku Bölümünün Değerlendirilmesi,  Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt II Sayı 1 Yıl 2005, s.575 v.d.

Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nın “Deniz Ticareti” Başlıklı 5. Kitabında Yer Alan Hükümler Hakkında (Prof. Dr. Ergon A. Çetingil- Prof. Dr. Rayegân Kender ve Doç.Dr. Emine Yazıcıoğlu ile Birlikte) – Deniz Hukuku Dergisi Özel Sayı: Türk Ticaret Kanunu Tasarısı hakkında Değerlendirmeler, s.1 – 297.

Türk Ticaret kanunu Tasarısının Prim Ödeme Borcuna İlişkin Bazı Yanlış Tercihleri, Sigorta Araştırmaları Dergisi Temmuz 2006, Sayı 2, s. 23 vd.

Türk Sigorta Hukuku bakımından Sorumluluk Sigortalarının Değerlendirilmesi – Sorumluluk Sigortaları Semineri İktisadi Araştırmalar Vakfı Yayını, İstanbul 2006 s.29 v.d.

Hayat Sigortalarının Alternatif Ürünler Karşısındaki Rekabet Gücünün Mevzuat Çerçevesinde İncelenmesi – İkinci Ulusal Sigorta Sempozyumuna Sunulan Tebliğ 2006.

Karayolu Taşıma Kanunu’ndaki Eşya Taşımasına, Taşımacı Acentesine, Taşıma

İşleri Yüklenicisine Ve Zorunlu Sigortaya İlişkin Bazı Yanlış Düzenlemeler – Mehmet Somer Armağanı İstanbul 2006.

Karayolları Trafik Kanunu’ndaki Trafik Sorumluluğu Sigortasına İlişkin Düzenleme Hakkında Bazı Düşünceler (G:S.Ü. Konferanslar 2005)

Genetik Testler Ve Sigorta (Kadir Has Üniversitesi’nde Yapılan Genetik Testler Ve Hukuk Sempozyumuna sunulan Tebliğ -2006)

Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü Ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı Hakkında Bazı Düşünceler (Kender- Çetingil 50. Akademik Birlikte Çalışma Yılı Armağanı -2006)

Türk Boğazları’na İlişkin Montreux Sözleşmesinin Ticaret Gemileri Hakkındaki Düzenlemesi Ve Bu Bağlamda Karşılaşılan Bazı Sorunlar Hakkında Kısa Değerlendirme  (Kender Çetingil 50. Akademik Birlikte Çalışma Yılı Armağanı-2006)

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin Kısmen (6/8 Oranında) Sürücü Kusurundan Kısmen (2/8 Oranında) Araçtaki Bozukluktan Kaynaklanan Kazada Ölen Sürücünün Bu Ölüm Sebebiyle Destekten Yoksun Kalan Yakınlarına Ödenecek Tazminattan Sürücü Kusuru Sebebiyle İndirim Yapılmayacağına İlişkin Kararı

(Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin  11.07.2005 Gün Ve E.2004/10789; K.2005/7481 Sayılı Kararı) 2006 Yargıtay Kararları Ve Sigorta Hukuku Sempozyumuna Sunulan Tebliğ

Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nın Donatana İlişkin Hükümlerinin Değerlendirilmesi (İstanbul Barosu tarafından 2009 yılında düzenlenen sempozyuma sunulan tebliğ).

Yargıtay’ın Konişmento ile İlgili bazı Kararlarının Değerlendirilmesi, Deniz Hukuku Dergisi, Yıl 11 Sayı 1-4, 2011, s.1-97.

2011 Tarihli Türk Ticaret Kanunu’nda Sigorta Ettirenin Görevleri, Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu XXV, 2011 s.47 vd.

Trafik Kazası Sebebiyle Destekten Yoksun Kalanların Araç İşletenin Sorumluluk Sigortacısına Yönelttiği İstemlerle İlgili Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi (Yard. Doç. Dr. Başak Baysal ile birlikte) –Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu XXVI, 2012, s.99 vd.

Sorumluluk Sigortalarına İlişkin bazı Sorunlar – Prof. Dr. Merih Kemal Omağ’a Saygı Günü olarak yapılan Sorumluluk Sigortaları: İlkeler ve Sorunlar Sempozyumu’na sunulan bildiri, 2013, s.5-15.

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi’nin “Araç Üzerindeki Rehin, Alkollü Araç Kullanılması ve Araçtaki Değer Kaybı” Sorunlarını Ele Alan Kara Araçları Kasko Sigortası ile İlgili 2.05.2013 Gün ve  2013/1998-6148 Sayılı Kararının Değerlendirilmesi- Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu XXVII, 2013

Taşıma Sigortalarında Sigorta Tazminatının Sınırları- 12 Mart 2014 günü İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde yapılan sempozyuma sunulan tebliğ (henüz yayınlanmamıştır).

C-Uluslararası Toplantılara Sunulan Tebliğler ve Uluslararası Yayınlar

Association Henri Capitant’ ın uluslararası toplantılara yollanan / sunulan tebliğler:

1996 Porto toplantısı (Les garanties du financement )

– Le droit de gage sur les navires – rapport turc-

– L’ assurance – crédit – rapport turc – ( Prof.Dr.Reha Poroy ile birlikte)

1996 Şam Yuvarlak Masa Toplantısı

Les modes alternatifs de réglements de conflits en droit de la responsabilité civile et des assurances – rapport turc-

1997 Luxembourg  toplantısı (L’Etranger )

L’ étranger dans la vie des affaires – rapport turc- (I) –(Prof.Dr.Reha

Poroy ile birlikte)

1998 Beyrut toplantısı ( L’ ordre public)

L’ordre public dans le droit des contrats – rapport turc (I)-

( Prof.Dr.Reha Poroy ve Doç.Dr.Saibe Oktay ile birlikte )

IBA Berlin 1996 toplantısına sunulan tebliğ:

Disappearing cargoes – delivery without production of Bills of Lading , Legal İnterests involved : Banks- their interest in retaşining the control of the cargo through control of Bills of Lading – their rights / liabilities against the carrier – their position against cargo interest, İnternational Bar Association’ ın (IBA) 1996 Berlin Toplantısında sunulan tebliğ.

Diğer uluslararası toplantılara sunulan tebliğler/yayınlar

Liability of the Turkish Administration and civil liability of the Classification Societies acting on behalf of the Turkish Administration for damages caused to the shipowner or to third parties  – Seminar on Comparative and Commu7nity Law regarding liability of Classification Societies’e sunulan tebliğ, İstanbul 2004.

La reception du Code Civil Suisse en Turquie, 5 Nisan 2007 tarihinde Paris’te yapılan sempozyuma sunulan tebliğ (Le Centenaire du Code Civil Suisse- Association Franco-Suisse de Paris II, 2008, s.35 vd.)

Influence du Code Napoléon sur le droit commercial turc, Bicentenaire du Code de Commerce 1807-2007, Paris 2008, s. 673 vd. (Paris Sorbonnne Üniversitesi’nde 2-3 Şubat 2007 tarihlerinde yapılan Bicentenaire du Code de Conmerce sempozyumuna sunulan tebliğ)

Some Aspects of the New Turkish Legislative Work Related to Private Insurance, Kompatibilitat des türkischen und europaischen Wirtschaftsrechts – Der neue türkische HGB-Entwurf und benachbarte Rechtgebiete, Mohr Siebeck, 2009, s. 130 v.d.

New trends in Turkish Insurance Law, International In-House Counsels Journal- Insurance Sector 2010 edition , Pinsent Masons, s.103 v.d.

La nouvelle reglementation du droit maritime en Turquie (Av. İzzet Hatem ile birlikte- Droit Maritime Français, Decembre 2011, s.1108 vd.

Control of General and Special Conditions of Insurance Under Turkish Law with Specail regard to Transparency Requirement (Prof. Dr. Yeşim Atamer ile birlikte)- Transparency in Insurance Law, 2012, s.65 vd.

Precuationary Measures in General – Precautionary Measures , 2012 s.17 vd.

Some Aspects of Maritime Law in the New Turkish Commercial Code – Recent Developments in Maritime Law, 2012, s.9 vd.

Bareboat and Time Charters in the New Turkish Code of Commerce- Recent Developments in Maritime Law, 2012, s. 25 vd.

A Turkish Insurer’s precontractual information duty, Australian Insurance Law Journal, Vol.23 Number 1 May 2012, s. 97 vd.

Some private international law problems relating to insurance law in Turkish practice- Revija za pravo osiguranja/ınsurance law review, Year XI, 4/2012, s.60 vd.

Insurance Precontractual Duty to Inform and Warn/Advise – Insurer’s Precontractual Information Duty, 2013, s.9 vd.

Le role de l’assurance responsabilité civile dans la protection des victimes- Petites Affiches- Le droit de la responsabilité – Journée franco-turque, Paris le 29 Mars 2013, s.41 vd.,

Turkish Special Arbitration Scheme for Claims Against Insurers – Alternative Dispute Resolution Systems Regarding Private Insurance,, 2014,  s.111 vd.

Special rules regarding the transparency in life assurance and pensions contracts in Turkish Law, HILA-AIDA Summit Athens 2014, s.50-52.

On-line insurance (report submitted to AIDA World Congress 2014, Rome) http://www.aida2014.it/doc/relazioni/2909Unan-OnLineInsurance.pdf

D-Tercüme

İsviçre’ de anonim şirketlerin kişiliklerin tanınması (Federal Mahkeme Eski Başkanı ve Cenevre Üniversitesi Onursal Profesörü Robert PATRY ) , Prof.Dr.Reha POROY’ a Armağan , 1995, s. 345 vd.

  1. İdari Görevler
  • Sigorta Hukuku Türk Derneği (önceki) Başkanlarından
  • Deniz Hukuku Derneği Başkanı
  • AIDA (Association Internationale de Droit des Assurances – International Insurance Law Association) Presidential Council Üyesi ve Genel Sekreter Yardımcısı
  • İ.Ü Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku ABD önceki Başkanlarından
  • İ.Ü. Senatosu önceki Üyelerinden (İ.Ü Hukuk Fakültesi temsilcisi olarak).

 


Platformunuzu seçin ve Paylaşın!