Satışçılar için A'dan Z'ye Sigorta (Hayat) (ONLINE)
Satışçılar için A'dan Z'ye Sigorta (Hayat) (ONLINE)

2024 yılında yeniden planlanacaktır.

Program İstanbul dışında yaşayan sigorta sektörü çalışanları için webinar olarak kurgulanmıştır. Dersler canlı olarak işlenecektir. Sisteme giriş yapan eğitmen ve katılımcılar sanal olarak bir sınıf oluşturacak; katılımcılar canlı olarak (yazılı) sorularını eğitmene yönlendirebilecek ve eğitmen bu soruları sözlü/yazılı olarak yanıtlayacaktır. Bu program, İstanbul dışında görev alan sigorta sektörü çalışanlarının da  uzun süreli eğitimlere katılımını mümkün kılabilmek amacıyla online eğitim olarak düzenlenmiştir.


SİGORTAYA GİRİŞ  (12 Saat)

 • Risk, Risk Yönetimi ve Sigorta Kavramları
 • Sigortanın İşlevleri
 • Sigorta Sözleşmesi ve Sigortanın Tarafları
 • Sigortalanabilirlik Kavramı
 • Sigortacılığın Temel Kuralları
 • Sigortanın Temel Prensipleri
  • Sigortalanabilir Menfaat
  • Azami İyi niyet
  • Tazminat
  • Halefiyet
  • Hasara Katılım
  • Yakın Neden
 • Reasürans Nedir?
 • Sigortayla İlgili Temel Teknik Terimler
 • Türkiye’de Sigortacılık Faaliyetleri
  • Sigorta Uygulamaları
   • Sigorta Türleri
   • Sigorta Branşları
   • Sigorta Genel Şartları
  • Sigortacılık Sektörünün Genel Görünümü
   • Rakamsal Veriler
   • İlgili Kurum ve Kuruluşlar
    • Düzenleyici ve Denetleyici Otorite
    • Sektör Aktörleri
    • Mesleki Kuruluşlar
 • Sigortacılıkta Etik Standartlar

SATIŞÇILAR İÇİN HUKUK (12 Saat)

 • Genel Hukuk Bilgisi
  • Türk  Hukukunda Gerçek   Ve Tüzel Kişiler
  • Hak Ehliyeti   Ve Fiil Ehliyeti  Kavramı
  • Velayet
  • Vekalet
  • Vesayet
  • Temsil- Temsilci  Kavramları
  •  Hukuki İşlemler- Hukuki İşlemin  Unsurları
  • Tek Taraflı   Ve Çok Taraflı Hukuki İşlemler
  • Sözleşmeler  Ve Sözleşmenin Unsurları
  • Sözleşme Kurulması Esnasında Bilinmesi Gereken Hususlar
  • Sigorta Menfaati  Kavramı
  • 3. Kişi/Şahıs Yararına/Lehine  Sözleşmeler
  • Teklif Ve Sözleşmenin Düzenlenmesi
 • Türk  Hukukunda Sigorta Mevzuatı
  • Türk Ticaret Kanunu’nda Sigorta Sözleşmesi  Ve Sigorta Poliçesi
  • Sigorta Sözleşmeleri   Hakkında Genel Hükümler
  • Tebliğler Ve Bildirimler
  • Sigorta Primi
  • Sigorta Türlerine İlişkin Özel Hükümler Sigorta Türleri
  • Zarar Sigortaları
  • Mal Sigortaları - Sorumluluk Sigortaları
  • Can Sigortaları
  • Hayat Sigortaları - Kaza Sigortaları -Hastalık Ve Sağlık Sigortaları
  • Sigorta Sözleşmelerinde   Bilgilendirme,
  • TTK’ ya  göre Bilgilendirme   Ve  Bilgilendirme Yönetmeliği
  • Mesafeli Satış Yoluyla Sözleşme Düzenlenmesi
  • Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesi Ve Cayma Hakkı
  • Sigorta Sözleşmelerinde  Tarafların Yükümlülükleri
  • Sigortalının  Yükümlülükleri
  • Sigortacının  Yükümlülükleri
  • Halefiyet  Kavramı
  • Sigorta Sözleşmelerinde Zamanaşımı

SATIŞ YAKLAŞIMLARI (12 Saat)

 • Sigorta Satışında Kavramların Açıklanması Ve Satışa Giriş
  • Sigorta ürün tiplerine göre satış yaklaşım kavramlarının açıklanması
  • Hayat ve Hayat dışı sigortalarda ve BES ürünlerinde satış farklılıklarının anlatılması
 • Satış Öncesi Planlama Yaklaşımları
  • Satış hedeflerinin belirlenmesi
  • Günlük hedef analizinin yapılması
  • Müşteri analizinin yapılması (Öncesi, sonrası veya yeni müşteri)
  • Satış anında oluşabilecek bariyerleri tahmin etme teknikleri
  • Satış anında ihtiyaç duyulacakların belirlenmesi
 • Müşteri Türlerine Göre Satış Hazırlıkları
  • Müşteri Türlerine (Mevcut, Yeniden kazanılmış, Yeni)  göre satış yaklaşım farklılıkları
  • Müşterim Kim? Ne alabilir? Ne satabilirim? (Değerlendirme teknikleri)
  • Bireysel ve kurumsal müşteriye göre satış hazırlıklarının yapılması
 • Sigorta Satışında Etkili Olma
  • Etkili Sunum İçin Ön Hazırlık
  • Satış başlangıcında etkili izlenim yaratma
  • Sigorta türüne uygun ihtiyacı tanımlama
  • İhtiyacı Ortaya Çıkaran Etkin Soru Sorma Becerileri
  • İkna Etme Ve Kabullendirme Süreçleri
  • İtirazların sınıflandırılması ve karşılanması
  • Satışın başarıyla sonlandırılması ve etkili izlenim bırakma yaklaşımı        
 • Sigorta Satışında Çapraz Satış Ve Satış Hedeflerine Etkisi
  • Çapraz satış kavramının anlaşılması ve direkt satışla arasındaki farklar
  • Çapraz satış için müşteri analizi ve havuzunu oluşturma tekniği
  • Çapraz satışta karşılaşılan itirazlar ve bu itirazların aşılması
  • Ürünlere göre çapraz satış uygulamaları
 • Sigorta Satış Verimliliğini Etkileyen Faktörler
  • Satış Sonrası Hizmet Ve Müşteri Memnuniyeti
  • Operasyon Ve Teknik Departmanların Satış Sürecine Etkileri
  • Anlaşmalı Kurumların Kullanılması Ve Pazarlama İçin Önemi
  • Tamamlayıcı ürünlerin satıştaki etkisi
  • Rekabet içinde, rekabete dönük satış taktikleri

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ (9 Saat)

 • BES – Vizyon
  • Bireysel Emeklilik Sistemi nedir?
  • Makro ve mikro ekonomi açısından BES uygulamalarının değerlendirilmesi
  • Devlet Katkısı ve Otomatik Katılım uygulamalarının etkisi & gelecek değeri nedir?
 • BES – Sektör
  • Bireyse Emeklilik Şirketleri görev ve hizmet konumlandırması nedir?
  • Bireysel Emeklilik Şirketleri arasındaki fark noktaları neler olabilir?
  • Sektör&fon genel bilgilerinin değerlendirilmesi
 • BES – Satış & Pazarlama
  • Bir katılımcı neden Bireysel Emeklilik Sistemine katılmak ister?
  • Bireysel Emeklilik yatırım aracı olarak kullanılabilir mi?
  • Emeklilik Yatırım Fonlarının özellikleri nelerdir?
  • Müşteri segmentasyonu nasıl değerlendirilmeli?
 • BES – Müşteri
  • Bireysel Emeklilik Sisteminde katılımcının hakları nelerdir?
  • Bireysel Emeklilikte “Emeklilik Hakkı” nedir?
  • Bireysel Emekliliği olan müşteriler için bilgi edinme ve takip hakları nelerdir?
  • Sistemden müşterilerin beklentisi ve talepleri nelerdir?
  • Memnun müşteri yönetimi nasıl olmalı?
  • Özel müşteri ve zor müşteri konumlandırması nasıl değerlendirilmeli?
 • Tutundurma
  • Pazarlamada tutundurma stratejileri
  • Bireysel Emeklilik Sistemi özelinde tutundurma ve müşteri devamlılığı
  • Sektör örnekleri ve gelişim&uygulama alanları
 • BES – Gelecek&Gelişim
  • Sektörün ve ekonominin sistem öngörüsü
  • BES uygulamalarının geleceği
  • Sektörün gelişim noktaları

HAYAT SİGORTALARI (12 Saat)

 • Hayat Sigortası ve Ferdi Kaza Sigortası Ürünlerinin Mantığı
  • Ürünlerde hedef kitle
  • Risk-teminat kavramları
 • Hayat Sigortası ve Ferdi Kaza Sigortasında Terimler
 • Yasal Dayanak
  • Genel Şartlar ve Özel Şartlar
   • Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları
   • Hayat Sigortaları Genel Şartları
 • Dağıtım Kanalları ve Müşteri Deneyimi
  • Dağıtım kanalları ve Hedef Kitle
  • Müşteri Deneyimi
   • Bir poliçenin yaşam döngüsü: Satın alma ve sonrasında yaşananlar, sık karşılaşılan vakalar, çözümler.
    • İptal, iştira, tenzil, tazminat süreçleri, zeyilnameler ve dikkat edilmesi gerekenler.
    • Poliçenin tekliften itibaren iptale giden sürecinde sigortalının, sigorta ettirenin ve şirketin hakları, lehtarın poliçedeki durumu, dikkat edilmesi gerekenler.

 

SAĞLIK SİGORTALARI (11 Saat)

 • Özel Sağlık Sigortasına (ÖSS) giriş (2-3 saat)
  • Tarihçe
  • Sağlık Sigortasının özel durumları
  • Finansman sorunları ve kamu- özel işbirliği 
  • Ülkemizde Özel Sağlık Sigortası güncel durum
  •  
 • ÖSS (3 Saat)
  • Genel Şartlar
  • Özel Şartlar
  • Teminatlar
  •  
 • ÖSS  Poliçeleri çeşitleri, birlikte satılabilecek ürünler (3 saat)
  • ÖSS poliçe çeşitleri
  • Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS)
  • Seyahat Sağlık Sigortaları
  • Yabacı Sigortaları
  • Kritik Hastalıklar
  •  
 • ÖSS Poliçe uygulamaları
  • Risk Değerlendirme
  • SUT/TTB tanımları açıklama
  • Provizyon
  • Tazminat 

İstanbul dışında çalışanlar ya sigorta şirketlerinin bölge müdürlüklerinde ya da sigorta acentelerinde çalışanlardan oluşmaktadır. Kısaca hedef kitle satışçılar ve onlara destek sağlayan acente temsilcileridir.


Platformunuzu seçin ve Paylaşın!